• نظرسنجی

نظر سنجی
مشخصات فردی:(در صورت تمایل تکمیل فرمایید.)
نام:    
نام خانوادگی:    
نام پدر:    
شماره شناسنامه:    
کدملی:    
شماره تماس:    
شغل    
تاریخ تولد:
رشته تحصیلی:    
مدرک تحصیلی:  
خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقا سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید.
1-جهت دریافت خدمات به کدام واحد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه نموده اید؟    
2-آیا از نحوه خدمات راضی هستید؟
3-آیا خدمت موردنظر شما در موعد مقررانجام شده است؟
4-علت مراجعه مکرر به دستگاه کدام یک از موارد ذیل است؟  
5-نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه است؟
6-درصورت عدم رضایت علت آن را بنویسید.    
7-در صورتیکه درخواستی خلاف مقررات از شما شده است ،علت آن را مرقوم فرمایید.    
8-باهدف تشویق همکاران و رضایت و تکریم ارباب رجوع لطفاًنام همکارانی که شما رادر رسیدن به خدمات مورد نظر یاری کرده اند بیان کنید.    
9-اگر پیشنهادی برای بهبود وضعیت فعلی دارید،مرقوم فرمایید.