• صدور مجوز محتوای فرهنگی در بستر تلویزیون های هوشمند