• صدور مجوز توزیع و عرضه کالای شامل آثار دیداری ، شنیداری ( فروشگاه های فیزیکی و اینترنتی