• مجوز نشر نرم افزار

عنوان خدمات

شناسنامه خدمت

مجوز نشر نرم افزار

١٧٠٢١٣١٠١٠١

آدرس وبگاه

http://login.saramad.ir

نام دستگاه اجرایی

اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.مجوز موسسه نشر دیجیتال از مرکز
٢.مدارکی که دال بر حق مالکیت اثر باشد- .اجاره نامه یا قرارداد با پدید آورنده یا
صاحب اثر درصورتیکه متقاضی همان صاحب اثر نباشد-
٣.چهار نسخه از اصل نرم افزار درقالب چهار لوح فشرده جداگانه
٤.یک نسخه اجزای محتوای اثر بر روی لوح فشرده
٥.تصویر اظهارنامه ثبت شرکت یا موسسه- برای متقاضی حقوقی-
٦.تصویر کارت ملی- برای متقاضی حقیقی

قوانین و مقررات بالادستی

قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای (مصوب دهم دی ماه ١٣٧٩) مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مواد ٢و١٧ قانون مذکور شماره ٢١١٨٥/ت٢٦٠٨٩ه مورخ١٣٨٣/٤/٢٤و ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ١٣٧٥/٨/٨و آیین نامه اجرایی آن مورخ ٧٥/١١/٢٩ مصوب وزیر ارشاد

هزینه خدمت

رایگان

شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

nazarsangi  

sabt