• مدیران ستادی اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی گلستان

نام و نام خانوادگیسمتمشخصاتتصویر
عادله کشمیریمدیرکل
تلفن مستقیم: 32227181
تلفن داخلی: 271
پست الکترونیکی:
آدرس: گرگان -ابتدای بلوار شهیدشکاری-اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی گلستان
مدیرکل
سید رسول مطهریمعاون اداری مالی
تلفن داخلی: 224
پست الکترونیکی:
سید رسول مطهری
احمد گلچینمعاون فرهنگی
تلفن مستقیم: 01732220266
تلفن داخلی: 225
پست الکترونیکی:
معاونت فرهنگی
رمضان یازرلومعاون هنری
تلفن مستقیم: 017-32226060
تلفن داخلی: 304
پست الکترونیکی:
رمضان یازرلو
عقیل غریب ازادیرییس حراست
تلفن مستقیم: 017-32228032
تلفن داخلی: 236
فکس: 32228032
پست الکترونیکی:
عقیل غریب آزادی
محمود غریب آبادیمسئول روابط عمومی
تلفن مستقیم: 01732226060
تلفن داخلی: 249
پست الکترونیکی:
فرشته آل نبیرییس امور فرهنگی
تلفن مستقیم: 32226060
تلفن داخلی: 235
پست الکترونیکی:
مریم رحمانی پوررییس امورهنری
تلفن مستقیم: 32226060
تلفن داخلی: 305
پست الکترونیکی:
مریم رحمانی پور