نام و نام خانوادگیسمتمشخصات
سید رسول مطهریمعاون اداری مالی
تلفن داخلی: 224
پست الکترونیکی:
قدرت دائمیمعاون فرهنگی
تلفن مستقیم: 01732220266
تلفن داخلی: 225
پست الکترونیکی:
رمضان یازرلومعاون هنری
تلفن مستقیم: 017-32226060
تلفن داخلی: 246
پست الکترونیکی:
عقیل غریب ازادیرییس حراست
تلفن مستقیم: 017-32228032
تلفن داخلی: 236
فکس: 32228032
پست الکترونیکی:
حسن دیلممسئول روابط عمومی
تلفن داخلی: 249
پست الکترونیکی:
فرشته آل نبیرییس امور فرهنگی
تلفن مستقیم: 32226060
تلفن داخلی: 235
پست الکترونیکی:
مریم رحمانی پوررییس امور هنری
تلفن مستقیم: 32226060
تلفن داخلی: 245
پست الکترونیکی: