نام و نام خانوادگیسمتمشخصات
محمد عارف رشنوادیمعاونت اداری مالی
تلفن مستقیم: 01732225518
تلفن داخلی: 120
فکس: 01732225518
پست الکترونیکی:
قدرت دائمیمعاونت فرهنگی
تلفن مستقیم: 01732220266
تلفن داخلی: 132
پست الکترونیکی:
قاسم قندهاریمعاونت هنری
تلفن مستقیم: 01712236019
پست الکترونیکی:
عقیل غریب ازادیسرپرست حراست
تلفن مستقیم: 017-32228032
تلفن داخلی: 122-121
فکس: 32228032
پست الکترونیکی:
رمضان یازرلومسئول روابط عمومی
تلفن مستقیم: 017-32226060
تلفن داخلی: 152
پست الکترونیکی:
فرشته آل نبیرییس امور فرهنگی
تلفن مستقیم: 32226060
تلفن داخلی: 172
پست الکترونیکی:
مریم رحمانی پوررییس امور هنری
تلفن مستقیم: 32226060
تلفن داخلی: 140
پست الکترونیکی: