پیوندها

سایت مقام معظم رهبری

مجلس 

پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه

سامد

  • بازرسی و ارزیابی

بازرسی و نظارت چیست؟

بازرسی و نظارت یک فعالیت منظم و هدفدار با برنامه است تا عملکرد جامعه مورد بازرسی را با قوانین، مقررات و استاندارد های تعیین شده مقایسه کند و مقایسه کند و اختلاف ها شناخته شده و نسبت به اصلاح آنها اقدام نماید.

هدف بازرسی و نظارت حصول اطمینان از حسن اجرای ضوابط و مقررات و قوانین توسط جامعه مورد بازرسی است تا در نهایت زمینه برای توسعه هر چه سریعتر و همه جانبه امور را امکان پذیر می سازد.

شرح وظایف ارزیابی عملکرد

استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد در سطح دستگاه مشتمل بر سه سطح سازمان، مدیران و کارمندان

همکاری درتهیه و تدوین برنامه راهبردی و برنامه های عملیاتی سالانه کلیه واحدهای تابعه از طریق اعمال مدیریت واحد

برنامه ریزی به منظور تهیه و تدوین شاخصهای اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد و اعلام میزان تحقق اهداف برنامه و بهره وری

تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها، مدیران و کارمندان

شرح وظایف بازرسی

تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر دوره ای و یا موردی

سنجش میران مطابقت علمکرد اقدام کنندگان با اهداف برنامه ها

بازرسی از عملکرد مدیران و کارمندان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد با ارباب رجوع

کشف سوء جریان و مفاسد اداری از طریق بازرسی آشکار و پنهان و ارائه گزارش لازم به بالاترین مقام اجرایی دستگاه و سایر مراجع ذیربط

تهیه و تدوین شاخص سنجش میزان سلامت اداری دستگاه و اندازه گیری سالیانه دستگاه و ارائه به مراجع ذیربط

  شرح وظایف ارتباطات مردمی در بستر سامد

استقرار نظام ارتباطات مردمی در سطح دستگاه

استقرارسامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) درسطح دستگاه با سایر
اتوماسیون های دستگاه متبوع و روز آمد نمودن آن

پیش بینی تمهیدات لازم جهت برقراری ارتباط و تعامل دو سویه بین مردم و دستگاه و دریافت موارد مردمی از قبیل: درخواست، شکایت، پیشنهاد، طرح ایده، گزارش و تقدیر و تشکر در
ملاقات های چهره به چهره مردم با مقامات عالی دستگاه و یا مراجعه حضوری و غیرحضوری در بستر سامد و ایجاد امکان دسترسی به اطلاعات خدمات ارائه شده به متقاضیان برای مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری و سامد

جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش به بالاترین مقام اجرایی دستگاه و سایر مراجع ذیربط  

        ارتباط با واحد ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

شماره داخلی

سید محمود حسینیه

مسئول ارزیابی

عملکرد و رسیدگی به شکایات

32225242


253

ام کلثوم خلیق سلمانی

کارشناس ارزیابی عملکرد

32226060

32220266

32243087

32243088

256

مریم مخبریانی

کارشناس ارزیابی عملکرد

32226060

32220266

32243087

32243088

257

پست الکترونیکی      

arzyabi.golestan@farhangmail.ir