• اداری و مالی

رشنوایی  

m-gorgan@farhang.gov.ir 

 

 

 معاون اداری مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان

 

مشخصات فردی:

محمدعارف رشنوادی        متولد: 1350/1/1

محل تولد: ایلام                  نام پدر: فضل الله

نوع استخدام: رسمی               سنوات خدمت: 19 سال

مدرک و رشته تحصیلی: لیسانس مدیریت بازرگانی          محل خدمت: استانداری ایلام

 

سوابق خدمتی:

1. کارشناس امور مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام به مدت 5 سال

2. کارشناس بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به مدت 4 سال

3. رییس اداره دبیرخانه استانداری ایلام به مدت 2 سال 

4. سرپرست معاونت امور اداری استانداری ایلام  2سال

5. معاون مدیر کل اداری و مالی استانداری ایلام  6 سال

 

محل خدمت:

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان

  • شرح وظایف

شرح وظایف :

 

 

1. سازماندهی فعالیتهای مربوط به تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت ها و اختیارات

 

 واحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه راهنمایی های لازم در

 

 موارد ضروری

 

2. نظارت بر امور پرسنلی در حسن اجرای عملیات پرسنلی از جمله: حضور و غیاب، مرخصی،

 

 ساعات کار، مزایا، رفاه ، ارزشیابی و ترفیع و ارتقاء و صدور احکام مربوط به انتقالات،

 

 بازنشستگی ، ماموریت و ... برابر قوانین و ضوابط موجود

 

3. اقدامات در زمینه امور رفاهی کارکنان اداره کل جهت ترفیه خاطر و ایجاد فضای علاقه و حفظ

 

 روحیه و امنیت شغلی و خانوادگی کارکنان

 

4. نظارت بر انجام صحیح هزینه ها و سایر پرداختها

 

5. نگهداری و تنظیم و تحویل به موقع حساب دریافتها و پرداختها و نظارت بر حسن اجرای آن _

 

 اداره امور اموال و نگهداری حساب اموال و نظارت بر صحت و دقت آن

 

6. برقراری ارتباط و هماهنگی با مراجع و واحدهای اداری و مالی استان و وزارت متبوع

 

7. معاضدت با حوزه مدیریت و معاونت فرهنگی و هنری و روسای شهرستانها در زمینه حسن

 

 انجام امور عمومی (مالی – اداری – تدارکاتی - خدماتی ) و نظارت کلی بر انجام آن از نظر تطبیق

 

  مقررات

 

8. نظارت بر انجام برآورد و تنظیم بودجه و برنامه های مالی و تقویم فعالیتها و برآورد نیروی

 

 انسانی مورد نیاز و نظارت بر ارائه گزارشهای عمل.