ضوابط تأسیس و نظارت بر آموزشگاههای آزاد هنری

ضوابط تأسیس و نظارت بر آموزشگاههای آزاد هنری

(مصوب جلسه ٤٧٧ مورخ ٢١/١/١٣٨٠ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه٤٧٧ مورخ ٢١/١/١٣٨٠ بنا به پیشنهاد شورای هنر (نامه شماره ١٤:٢٣ مورخ ١٨/١١/١٣٧٩ ) ضوابط تأسیس و نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد هنری را بدین شرح تصویب کرد:

فصل اول: تعریف

ماده ١: آموزشگاه آزاد هنری که در این مصوبه «آموزشگاه» و یا «مؤسسه آموزشی» نامیده می‌شود به مکانی اطلاق می‌شود که به منظور تربیت و آموزش هنرجویان علاقمند به یکی از رشته‌های هنری (هنرهای تجسمی و خوشنویسی ـ سرود و آهنگهای انقلابی ـ هنرهای نمایشی:

هنرهای سنتی) برای اشاعه فرهنگ و هنر  بر اساس ضوابط و شئون اسلامی وبا رعایت این ضوابط توسط افراد حقیقی یا حقوقی تأسیس می‌گردد. رعایت اصول سیاست فرهنگی کشور (ابلاغیه شماره ٢٠١٤/دش مورخ ٢/٦/١٣٧١ شورای عالی انقلاب فرهنگی) در کلیه سطوح ومراحل فعالیت آموزشگاهها الزامی است.

تبصره ١: هر آموزشگاه تنها در یک زمینه هنری می‌تواند فعالیت نماید.

تبصره ٢: مؤسسات چند منظوره برای آموزش های مختلف هنری باید هر کدام از زمینه های آموزشی مجوز جداگانه اخذ کنند.

فصل دوم: ارکان

ارکان شامل مؤسس یا هیئت مؤسس و مدیر مسئول به شرح ذیل خواهد بود:

ماده ٢: مؤسس

شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که با سرمایه گذاری و طی مراحل ذکر شده در این مصوبه اجازه تأسیس مؤسسات یا آموزشگاه های هنری را دریافت می‌کنند.

ماده ٣: مؤسس یا مؤسسین باید دارای شرایط عمومی ذیل باشند:

١.     تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

٢.     اعتقاد به مبانی دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

٣.     اعتقاد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

٤.     برخورداری از حسن شهرت ونداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر.

٥.     داشتن برگة پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه (برای آقایان)

٦.      متاهل یا داشتن حداقل ٣٠ سال سن

تبصره : کلیه وزارتخانه ها: سازمان ها و نهادهای دولتی باید برای مجوز فعالیت آموزشهای هنری از وزارت فرهنگ و اشاد اسلامی تقاضای صدور پروانه نمایند.

ماده ٤: وظایف و مسئولیت های مؤسس و یا هیئت مؤسس:

١-        درخواست صدور اجازة تأسیس آموزشگاه از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و تحویل مدارک لازم.

٢-        ارائه مکان و محل مناسب که از لحاظ ایمنی، فنی، بهداشتی، آموزشی و تجهیزات و وسایل لازم مورد تأیید شورای فنی استان باشد.

٣-        معرفی مدیر مسئول و جانشین واجد شرایط برای تصویب به شورای فنی استان.

تبصره: در صورت عزل، استعفا یا فوت مدیر مسئول باید حداکثر ظرف مدت یک ماه، مدیر مسئول و جانشین واجد شرایط به شورای فنی استان معرفی شود.

ماده ٥  مدیر مسئول به پیشنهاد مؤسس و یاهیئت مؤسس و تأیید شورای فنی استان مشغول به کار می‌شود. مدیرمسئول علاوه بر دارا بودن کلیه شرایط مؤسس (موضوع مفاد ماده ٣ ضوابط) باید واجد یکی از شرایط اختصاصی ذیل باشد.

١.   ١: داشتن تحصیلات عالی (لیسانس یا بالاتر) در یکی از رشته های هنری، حسب نوع فعالیت آموزشگاه،

٢.   دارا بودن یکی از درجات ١،٢ و ٣ هنری در رشته مربوط از شورای ارزشیابی هنرمندان کشور.

٣. دارابودن درجه ممتاز از انجمن خوشنویسان ایرانی برای آموزشگاههای آزاد خوشنویسی و دو سال سابقه آموزش هنری به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آن زمینه.

٤. دارابودن مدرک فوق دیپلم در یکی از رشته های هنری حسب نوع آموزشگاه و دو سال سابقه آموزش هنری به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آن زمینه.

٥.   دارابودن صلاحیت های لازم تجربی برای هنرمندان فاقد مدرک به تشخیص شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه های آزاد هنری.

تبصره ١: مدیران مسئول و جانشینان آنها در آموزشگاه‌های مخصوص آقایان باید منحصراً مرد و در آموزشگاه های مخصوص بانوان منحصراً زن باشند.

تبصره ٢: فعالیت آموزشگاه ها باید منحصراً در زمینه آموزش آقایان یا بانوان باشد.

ماده ٦: وظایف مدیر مسئول:

١.          نظارت و مراقبت دررعایت اصول و موازین اسلامی: فرهنگی در جریان کلی کار و محیط آموزشگاه.

٢.          اجرای کلیه مقررات و بخشنامه های ابلاغ شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی.

٣.          حضور مرتب در آموزشگاه.

٤.          حفظ و مراقبت از دفاتر آمار، بازرسی، ثبت نام و سایر دفاتر مورد نیاز آموزشگاه و ارائه آنها به مسئولین و بازرسان وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی.

٥.          ارسال آمار هنرجویان ثبت نام شده هر دوره آموزشی به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان.

٦.      تبصره : در غیاب مدیرمسئول ، کلیه وظایف وی بر عهده جانشین وی می‌باشد. جانشین مدیر مسئول باید همان شرایط مدیر مسئول را داشته باشد.

فصل سوم: شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه های آزاد هنری

ماده ٧: به منظور دستیابی به اهداف زیر نظر شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاههای آزاد هنری دروزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود:

الف: رسیدگی و نظارت بر عملکرد آموزشگاه های آزاد هنری در سراسر کشور.

ب: ایجاد هماهنگی های لازم در کار شوراهای رسیدگی و نظارت استان در سراسر کشور.

ج: رسیدگی به درخواست تجدید نظر آرای صادره از شوراهای رسیدگی و نظارت استان.

ماده ٨: اعضای شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه های آزاد هنری عبارتند از:

-        معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس شورا)

-        رییس مرکز گسترش آموزش های هنری.

-        نماینده فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران.

-        کارشناس مسائل دینی با معرفی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.

-        سه نفر کارشناس مسائل هنری حسب موضوع جلسه.

تبصره ١: کارشناسان هنری پس از استعلام از نهادهای صنفی و دانشگاه های هنر (دولتی: غیردولتی) از سوی رئیس شورا دعوت خواهندشد.

تبصه ٢: آرای صادره از سوی شوراهای رسیدگی و نظارت استان ظرف مدت ٢٠ روز، قابل اعتراض در شورای مرکزی نظارت است.

تبصره ٣: رأی شورای مرکزی نظارت قطعی و لازم‌الاجرا است و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف به اجرای آن هستند.

ماده ٩: شوراهای رسیدگی و نظارت استان ها برای رسیدگی و نظارت عمومی بر عملکرد آموزشگاه ها با ترکیب زیر تشکیل می‌شوند:

١.        مدیر کل ادارة فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به عنوان رییس شورا

٢.        رییس اداره هنری اداره کل استان.

٣.        کارشناس مسائل دینی با انتخاب مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان.

٤.        دو نفر کارشناس مسائل هنری حسب موضوع جلسه.

٥.       تبصره: کارشناسان هنری پس از استعلام از نهادهای صنفی و دانشگاه های هنر (دولتی  غیر دولتی) از سوی رئیس شورا دعوت خواهند شد.

ماده ١٠: مصوبات شوراهای رسیدگی و نظارت استان با رأی اکثریت اعضا قابل اجرا بوده واز طریق مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ خواهد شد. در صورت عدم اعتراض در ظرف مهلت مقرر در تبصره ٢ ماده ٨ مصوبات شوراهای رسیدگی و نظارت استان قطعی و لازم‌الاجرا است.

ماده ١١: مصوبات شوراهای رسیدگی و نظارت استان نباید مغایر مفاد این ضوابط و سایر مقررات جاری کشور باشد.

ماده ١٢: وظایف و اختیارات شورای رسیدگی و نظارت استان:

١.    بررسی و تأیید صلاحیت هیئت مؤسس، مدیر مسئول و جانشین مدیرمسئول.

٢.    نظارت بر عملکرد و برنامه های آموزش هنری آموزشگاه های استان براساس ضوابط ابلاغی.

٣.    تصویب نام آموزشگاه.

٤.    اتخاذ تصمیم نسبت به صدور یا لغو اجازه تأسیس آموزشگاه بر اساس ضوابط تعیین شده.

تبصره: صدور مجوز فعالیت آموزشگاه های آزاد سرود و آهنگهای انقلابی پس از اعلام شوراهای رسیدگی و نظارت استان و تأیید شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه های آزاد هنری انجام خواهد شد.

 

فصل چهارم: نظارت

ماده ١٣: شوراهای رسیدگی و نظارت استانی، بر فعالیت های آموزشگاه های استان نظارت خواهند داشت.

فصل پنجم: تخلفات

ماده ١٤: اقدامات زیر متناسب با میزان تخلف و با توجه به محتویات پرونده و گزارش‌های واصله پس از بررسی و تأیید و تصویب شورای فنی استان توسط ادارات کل اعمال و سوابق در پرونده درج و بایگانی خواهد شد:

١.         تذکر شفاهی.

٢.         تذکر کتبی.

٣.         اخطار کتبی.

٤.         توبیخ کتبی.

٥.         تعطیل موقت آموزشگاه از ٣ ماه تا یک سال.

٦.          برکنار ساختن موقت یا دائم مدیر مسئول.

٧.         لغو اجازه تأسیس و تعطیل دائم آموزشگاه ودر صورت لزوم معرفی متخلف به مراجع ذیصلاح.

ماده ١٥: مواردی که مجوز آموزشگاه را لغو خواهد کرد:

١.         تخلفات اخلاقی چون رواج بی بند و باری، ترویج فرهنگ مبتذل از طریق آثار مبتذل 

٢.         انتقال یا واگذاری آموزشگاه به غیر یا تغییر اعضای هیئت مؤسس بدون موافقت شورای فنی استان.

٣.         بکارگیری کسانی که رد صلاحیت شده اند.

٤.         انجام تخلفات مالی با تأیید شورای فنی استان و شورای مرکزی.

٥.         تشکیل کلاسهای مختلط .

تبصره: تشکیل کلاس های مختلط در برخی از زمینه ها نیازمند داشتن اجازه رسمی از شورای مرکزی یا فنی استان است.

٦.          تشکیل هرنوع کلاس به جز آنچه در متن اجازه نامه تأسیس قید شده است.

تبصره : شورای فنی استان می‌تواند در مورد برخی از تخلفات فوق الذکر به مؤسس یا هیئت مؤسس اخطار و در صورت عدم توجه مطابق بند ٧ ماده ١٤ اقدام نماید.

٧.         عدم رعایت اصول سیاست فرهنگی کشور، با تأیید شورای مرکزی یا فنی استان.

فصل ششم: مقررات عمومی

ماده ١٦  آموزشگاه باید از مکان و ساختمان مناسب برخوردار بوده ونباید فعالیت آن مخل آسایش عمومی باشد.

ماده ١٧: اجازه تأسیس آموزشگاه هایی که حداکثر پس از ٦ ماه از تاریخ صدور، دایر نشده و یا فعالیت خود را کتباً به اطلاع اداره کل ارشاد نرسانده باشند، لغو خواهد شد.

ماده ١٨: اجازة تأسیس آموزشگاه و یا عضویت در هیئت مؤسس قابل واگذاری یا انتقال به غیر نیست.

ماده ١٩: در صورت فوت یا استعفا یا اعلام عدم صلاحیت هر یک از اعضای هیئت مؤسس، آموزشگاه تا پایان دوره و حداکثر تا یک سال با مسئولیت کامل مدیر مسئول به کار خود ادامه خواهد داد. تقاضای ترمیم هیئت مؤسس از سوی باقیمانده اعضاء بلامانع است.

تبصره: در صورتی که عضو مؤسس یک نفر باشد، مجوز با معرفی کلیه وراث وی، به نام یک نفر واجد شرایط در ماه ٣ این ضوابط صادر خواهدشد.

ماده ٢٠: برای ثبت نام هنرجویان کمتر از ١٨ سال در آموزشگاه های آزاد موافقت کتبی ولی الزامی است.

ماده ٢١: بایستی کلیه کارکنان آموزشگاه های مخصوص بانوان به استثنای کادر نگهبانی، زن وکلیه کارکنان آموزشگاه های مخصوص آقایان، مرد باشند.

ماده ٢٢: اوراق و آگهی های تبلیغاتی باید با رعایت دقیق متن مجوز و منحصراً با قید نام مصوب مندرج در مجوز تنظیم گردد.

ماده ٢٣: آموزشگاه ها موظفند دفتر آمار، ثبت نام و بازرسی مورد نیاز خود را تهیه و توسط اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی شماره گذاری و پلمپ کنند.

ماده ٢٤: با تصویب این ضوابط کلیه دستورالعملها و بخشامه های قبلی مربوط به آموزشگاه های آزاد هنری لغو می‌شود.

ماده ٢٥: پس از ابلاغ این ضوابط از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کلیه آموزشگاه های هنری موظفند که حداکثر ظرف مدت یکسال بر طبق ضوابط و مقررات آن، اقدام به اخذ اجازه نامة تأسیس نمایند. در غیر اینصورت امتیاز تأسیس آموزشگاه لغو خواهد شد.

ضوابط فوق در ٢٥ ماده و ١٥ تبصره در جلسه ٤٧٧ مورخ ٢١/١/١٣٨٠ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی  سید محمد خاتمی