ضوابط، مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی

ضوابط، مقررات و آیین نامه‌های اجرایی تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و ا نجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها

مصوبه جلسة مورخ ۷۵/۶/۲۷ شورای مشترک کمیسیونهای شورای عالی انقلاب فرهنگی

   

به استناد «اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی» به ویژه‌بندهای ۲ و۳ و ۴ و تبصرة بند ۳ از قسمت (ب) مصوبة مورخ ۵/۱۲/۶۴ شورای عالی به منظور تحقق اهداف و اجرای وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۲/۱۲/۶۵ خصوصاً ۱۶-۱۷-۱۹-۲۲-۲۳-۲۴- ماده ۲ قانون، ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت برفعالیت آنها بدین شرح تصویب می‌شود:

فصل اول: کلیات و تعاریف

ماده ۱- مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی، تشکیلاتی است که با اهداف و مقاصد فرهنگی اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی (برطبق ماده ۵۸۴ قانون تجارت و آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب ۱۳۳۷) و بر اساس شرایط مندرج در این ضوابط به مسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی، افراد واجدشرایط برای فعالیت در یک یا چند قلمرو فرهنگی، هنری، سینمایی و مطبوعاتی با سرمایه ایرانی تشکیل
 می دهند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز تأسیس، نظارت بر فعالیتها و انحلال آنها را صادر می کند.

ماده ۲- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر طبق مقررات و شرایط مندرج در این ضوابط پس از بررسی صلاحیت مؤسس یا مؤسسان و مدیر یا مدیران مسئول و با توجه به اهداف و موضوعات فرهنگی مندرج در اساسنامة انها که مصادیق و قلمرو آن حسب مورد از سوی وزارتخانه مشخص خواهد شد، نسبت به صدور مجوز تأسیس تصمیم خواهد گرفت.

ماده ۳- تأسیس مراکز فرهنگی اقلیتهای دینی رسمی کشور در محدودة امور فرهنگی آن اقلیت نیز منوط به اخذ مجوز طبق این ضوابط است.

ماده۴- تأسیس مراکز فرهنگی موضوع این ضوابط از طرف سفارتخانه های کشورهای خارجی و سازمانهای آزادیبخش یا اشخاص غیر ایرانی با رعایت قوانین راجع به خارجیان مقیم ایران و تأیید وزارت امور خارجه طبق آیین نامه‌ای خواهید بود که به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌رسد.

ماده۵- اهداف فرهنگی مصرّح در اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران الهام بخش فعالیتها و هدفهای
پیش بینی شده در اساسنامة مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی است و این قبیل مراکز باید در اساسنامة تنظیمی به رعایت کامل قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران و ضوابط فرهنگی ملزم شوند و فعالیت آنها منافاتی با مبانی فرهنگ عمومی نداشته باشد.

فصل دوم: شرایط مؤسسان و مدیر مسئول                                                            

ماده ۶- مؤسس یا مؤسسان و مدیر مسئول تشکیلات فرهنگی موضوع ماده ۱ باید واجد این شرایط باشند:

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر به تأیید مراجع ذی‌ربط و برخورداری از حسن شهرت

۳- محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر

۴- دارا بودن ۲۷ سال سن.

۵- انجام خدمت وظیفه عمومی و یا ارائه برگ معافیت دائم

۶- داشتن امکانات کافی مناسب به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

       فهرست مدارک مورد تایید وزارت علوم  ء ۷- داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن به تشخیص مراجع ذی‌ربط

۸- صلاحیت علمی و تخصصی یا تجارب کافی متناسب با موضوع (برای تقاضای مراکز تک منظوره)

۹- داشتن ۶ ماه سابقه مؤثر فعالیت در مؤسسات و مراکز فرهنگی چند منظوره ( برای متقاضی مراکز چند منظوره)

ماده ۷- کارگزاران نظام گذشته اعم از: نخست وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی و ژاندارمری، رؤسای سازمانهای دولتی، نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤسای انجمنهای شهر و شهرستان تهران و مراکز استانها، اعضا ساواک، رؤسای حزب رستاخیز در تهران و مراکز شهرستانها و استانها و وابستگان رژیم سابق که در فاصله زمانی ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در آن مشاغل بوده و همچنین کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات، رادیو، تلویزیون یا سخنرانی در اجتماعات، خدمتگزاران تبلیغاتی نظام گذشته بوده‌اند و همچنین توطئه گران و اقدام کنندگان علیه اسلام و جمهری اسلامی ایران از تأسیس مراکز فرهنگی موضوع این ضوابط محرومند.

ماده ۸- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مصاحبه‌ها و بررسیهای لازم و کافی ظرف مدت یک ماه دربارة تأیید صلاحیت یا عدم پذیرش تقاضا اعلام نظر خواهد نمود و در صورت اعلام موافقت اصولی با تقاضا، مؤسس یا مؤسسان موظفند در مدت یک ماه از تاریخ اعلام نسبت به ارائه اساسنامه و تحقق شرایط مندرج در آن که در این ضوابط به آن تصریح شده اقدام نمایند.

ماده ۹- مؤسس یا مؤسسان در قبال سیاستهای فرهنگی و خط مشی کلی و مدیر مسئول در قبال فعالیتها و امور اجرایی مرکز فرهنگی مسئولند و وظایف و مسئولیتهای هر یک باید به تفکیک اساسنامة پیشنهادی منظور شود.

فصل سوم:  شرایط و ضوابط مندرج در اساسنامه

ماده ۱۰- اساسنامة مرکز فرهنگی موضوع این  آیین نامه باید واجد این نکات باشد:

۱- ذکر اهداف فرهنگی و مصادیق فعالیتها و انطباق آنها با شرایط مندرج در این ضوابط و شیوه نامه‌های صادر شده در محدودة وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۲- ذکر نام و نوع فعالیت (غیر تجاری انتفاعی یا غیر انتفاعی) تابعیت و سرمایه و مدت فعالیت و التزامات قانونی مرکز فرهنگی

۳- ارکان و تشکیلات مرکز (مؤسس یا مؤسسان، هیأت مدیره و مدیر عامل یا مدیر مسئول، مجامع عمومی و نحوة تشکیل جلسات و رسمیت آنها و نصاب مقرر برای تصمیم گیری با تعیین حدود و وظایف اختیارات و مسئولیتهای هر یک به تفکیک)

۴- سرمایه اولیه و منابع تأمین درآمد و دارائی و  وضع امور مالی و محاسباتی و نحوه تقسیم سود (در مورد مراکز انتفاعی) یا تخصیص درآمدها (در مورد مراکز غیر انتفاعی) و چگونگی تأمین هزینه‌ها و زیانهای احتمالی

۵- چگونگی اداره و عضو پذیری مراکز فرهنگی در آینده

۶- شرایط انحلال و تعیین سرنوشت اموال مرکز فرهنگی پس از انحلال

۷- سایر شرایط و ضوابط با توجه به ضوابط و اهداف فرهنگی و براساس مقررات حاکم بر مؤسسات غیر تجاری که با مقاصد فرهنگی و در قلمرو یک یا چند فعالیت پیش بینی شده در ماده یک فعالیت می کنند.

تبصره ۱- اساسنامة پیشنهادی متضمن موارد یاد شده در ماده ۱۰ باید در دونسخه تنظیم و به همراه صورتجلسات پس از امضا به تأئید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برسد.

تبصره ۲- در انجمنهای فرهنگی (ادبی،هنری) که نوع فعایت آنها غیرانتفاعی است، تعداد مؤسسان نباید از ۳ نفر کمتر باشد؛ ولی در مؤسسات فرهنگی که در قلمرو یک فعالیت فرهنگی تأسیس می‌شوند، رعایت این شرط الزامی نیست و مؤسسات و مراکز فرهنگی که در قلمرو دو فعالیت موضوع این ضوابط تأسیس می شوند، تعداد مؤسسان نباید از تعداد فعالیتهای فرهنگی پیش بینی شده در اساسنامة آنها کمتر باشد.

            فصل چهارم: نحوة بررسی تقاضای تأسیس و نظارت بر مراکز فرهنگی و چگونگی رسیدگی به تخلفات

ماده ۱۱- به منظور بررسی تقاضاهای دریافتی و تحقیق و رسیدگی به  صلاحیت متقاضیان و مدیران مسئول و صدور موافقت اصولی تأسیس مراکز فرهنگی و نظارت برعملکرد آنها و نیز رسیدگی به موارد تخلف و تعلیق یا لغو جواز صادر شده، هیأتی به تشخیص و تعیین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی متشکل از افراد و مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحت عنوان « هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی» تشکیل می‌شود:

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نمایندة تام الاختیار وزیر (رئیس هیأت)

۲- معاونان امور فرهنگی، هنری، مطبوعاتی، سینمایی و سمعی و بصری و پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۳- ۳ نفر از صاحبنظران امور فرهنگی، هنری و سینمایی به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

ماده ۱۲- اعضای هیأت با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، منصوب می شوند و مدت عضویت افراد منتخب ۲ سال  و تجدید انتخاب آنان برای دوره‌های بعدی بلامانع است.

ماده ۱۳- جلسات هر ۱۵ روز یکبار تشکیل خواهد شد؛ دعوت از اعضاء و تنظیم دستور جلسه و تهیه صورت جلسات و امور اجرایی هیأت نسبت به پذیرش تقاضاها و بررسی مدارک و طرح شکایات را دبیر هیأت که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به این سمت منصوب می‌کند، انجام خواهد داد و دبیرخانه هیأت به تعداد کافی کارمند دفتری و کارشناس امور حقوقی و فرهنگی خواهد داشت.

تبصره  مصوبات با امضای رئیس هیأت ابلاغ می شود.

ماده ۱۴- دبیر هیأت تقاضاهای دریافتی را پس از تکمیل مدارک در جلسات هیأت مطرح و نتایج را درصورتجلسات منعکس می‌کند و پس از امضای اعضاء و تصویب و تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس هیأت تصمیمات را ابلاغ خواهد کرد. پروانة فعالیت مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی با امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر
می شود.

ماده ۱۵- به تخلفها در هیأت رسیدگی می شود و در صورت اثبات تخلف، حسب مورد مجازاتهای اخطار شفاهی یا کتبی، تعلیق جواز یا تعطیل موقت مرکز فرهنگی از ۳ ماه تا یک سال، تعطیل دائم و لغو مجوز، اعمال و توسط دبیر هیأت ابلاغ خواهد شد.

تبصره- متقاضیانی که صلاحیتشان از سوی هیأت تأئید نشده یا مؤسسات فرهنگی که به علت ارتکاب تخلف به  یکی از مجازاتهای پیش بینی شده در ماده ۱۶ (تعلیق و یا تعطیل موقت یا دائم مرکز فرهنگی) محکوم می‌شوند، می‌توانند از تاریخ رؤیت تصمیم هیأت در مدت ۲۰ روز اعتراض خود را با ذکر دلایل و ارائه مدارک به وزیر فرهنگ و ارشاد سلامی تسلیم کنند. رأی وزیر در ردّ‍‍ اعتراض یا قبول آن قطعی و لازم الاجرا است.

ماده ۱۶- هرگاه عمل ارتکابی مرکز فرهنگی، عناوین تخلف و جرائم پیش بینی شده در قوانین مجازات اسلامی و سایر مقررات و قوانین جزائی کوری را توأماً دارا باشد، پس از بررسی پرونده موضوع به مراجع صالح قضایی احاله و تا صدور حکم قطعی از فعالیت مرکز فرهنگی جلوگیری خواهد شد.

ماده ۱۷- مراجع انتظامی ذی صلاح مکلفند به تقاضای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ادامة فعالیت مراکز فرهنگی مذکور در موارد ۱۵و۱۶ بدون مجوز یا مراکزی که جواز آنها لغو شده جلوگیری کنند.

فصل پنجم: مقررات عمومی

ماده ۱۸- هرگاه مدیر مسئول شرایط مندرج در مادة ۸ را از دست بدهد یا استعفا دهد یا فوت شود، مؤسس یا هیأت مؤسسان موظفند موضوع را به دبیرخانة هیأت گزارش دهند و در مدت ۲ ماه فرد واجد شرایطی را به هیأت معرفی کنند. در غیر این صورت هیأت می‌تواند جواز صادر شده را معلق یا لغو کند.

تبصره ۱- تا زمانی که صلاحیت مدیر مسئول جدید به تأئید نرسیده مسئولیتهای او به عهدة مؤسسان یا مؤسس خواهد بود.

تبصره ۲- اعلام نظر هیأت مبنی بر تأئید یا رّد مدیر جدید باید در مدت یک ماه از تاریخ معرفی مدیر مسئول جدید به مرکز فرهنگی ذی‌ربط ابلاغ شود.

ماده ۱۹- مراکز فرهنگی موظفند با به کارگیری نامها و نشانهای مناسبی که مرکز فرهنگی دیگری ثبت نکرده باشد، در تولیدات و انتشارات خود، نام مرکز، شماره ثبت و مجوز تأسیس و نشانی مرکز را در محل مناسبی درج کنند.

ماده۲۰- مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای در حال فعالیت و فاقد مجوز، موظفند از تاریخ تصویب این ضوابط در مدت ۶ ماه وضع خود را با این مقررات تطبیق دهند و مدارک لازم را همراه اساسنامة جدید طبق ضوابط و شرایط مندرج در مادة ۶ ارائه دهند و پس از تأئید و صدور مجوز جدید نسبت به ثبت آن اقدام کنند، در غیر این صورت با آنها طبق ماده ۱۷ رفتار خواهد شد.

تبصره- مؤسساتی که تا تصویب این ضوابط با امها و نشانهای معینی فعالیت داشته اند، در ثبت اسامی و مشخصات خود اولویت دارند، مشروط بر اینکه طبق مفاد ماده ۲۰ عمل کنند.

ماده ۲۱- هر مرکز فرهنگی باید دفاتر محاسباتی مهر و موم شده برطبق قانون تهیه و مخارج و درآمدهای خود را در آن ثبت کند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر وقت لازم بداند می تواند دفاتر مالی مراکز فرهنگی را بازرسی کند.

ماده ۲۲- مراکز فرهنگی پس از تأئید صلاحیت مؤسسان و مدیر مسئول و تصویب اساسنامه و صدور مجوز باید نسبت به ثبت آن بر طبق اساسنامه‌ای که به تأئید هیأت رسیده اقدام و نسخه‌ای از اساسنامة ممهور به مهر ادارة کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری را با ذکر شماره ثبت به دبیرخانه هیأت تسلیم کنند و سازمان ثبت نیز موظف است نسبت به ثبت مراکز فرهنگی موضوع این ضوابط بر طبق اساسنامة مورد تأئید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام نماید.

تبصره ۱- سازمان ثبت اسناد باید از ثبت مراکز، مؤسسات، کانونها و ا نجمنهای فرهنگی فاقد مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خودداری نماید.

تبصره ۲- هرگاه پس از صدور مجوز در مدت ۶ ماه نسبت به ثبت مراکز فرهنگی اقدامی نشود، مجوز مرکز فرهنگی بی‌اعتبار می شود و با این قبیل مراکز ثبت نشده به عنوان فاقد مجوز برخورد قانونی خواهد شد.

ماده ۲۳- آیین نامه و روشهای اجرایی این ضوابط نسبت به چگونگی تحقیقات و بررسی صلاحیت متقاضیان و وظایف دبیرخانه و نحوة عمل هیأت، حسب مورد از سوی معاونتهای ذی‌ربط تهیه و پس از تنقیح و تدوین در هیأت موضوع مادة ۱۱ و تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرایی می‌شود.

ماده ۲۴- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مأمور اجرای این ضوابط و مقررات بوده و از تاریخ تصویب آن، مقررات مغایر ملغی است و دربارة سایر مسائلی که در این ضوابط پیش بینی نشده با توجه به وظایف و اختیارات و مسئولیتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح مندرج در قانون اهداف و وظایف این وزارتخانه مصوب ۱۲/۱۲/۶۵ مجلس شورای اسلامی رفتار خواهد شد.

ماده ۲۵- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند اجرای تمام یا قسمتی از این ضوابط را نسبت به مراکز فرهنگی که در قلمرو یک فعالیت فرهنگی تأسیس می شوند، حسب مورد به معاونتهای ذی‌ربط یا ادارات کل ستادی یا اجرایی در تهران یا مراکز استانها محول و قسمتی از وظایف و اختیارات هیأت و دبیرخانة هیأت را به آنها تفویض کند.

ماده ۲۶- این ضوابط مشتمل بر ۵ فصل و ۲۶ ماده در جلسه مورخ ۸/۸/۷۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تایید رسید و جایگزین ضوابط عام مصوب جلسات مورخ ۲۲/۱ و ۱۳و ۲۰/۲/۱۳۶۷ شورای مشترک کمیسیونهای شورای عالی و مصوبة دویست و شصت و دومین جلسة مورخ ۷/۸/۷۰ شورای عالی دربارة نحوة تشکیل و صدور مجوز تأسیس انجمنهای فرهنگی (ادبی، هنری) شد و هرگونه تغییری در آن منوط به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی است.


 شماره ۶۴۱۶/ دش

۲۳/۱۲/۱۳۸۲

 اصلاح بند ۴ ماده ۶ «ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات، کانون ها و انجمن های فرهنگی و نظارت بر آنها»

(مصوب جلسه ۵۳۴ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۵۳۴ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۲ اصلاحیه بند ۴ ماده ۶ ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات، کانون ها و انجمن های فرهنگی و نظارت بر آنها» (مصوب جلسه ۳۸۳ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۲ شورای فرهنگ عمومی را به این شرح تصویب کرد :

بند ۴: دارا بودن ۲۷ سال سن.

شماره دش ۲۶۵۴
تاریخ: ۱۲/۵/۸۲

الحاق ماده واحد به مصوبه (( ضوابط تاسیس مراکز ، موسسات ، کانونها و انجمن های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها ))

( مصوب جلسه ۵۲۰ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی )

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۵۲۰ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۲ ، موضوع الحاق ماده واحد به مصوبه (( ضوابط و مقررات تاسیس مراکز ، موسسات ، کانونها وانجمن های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها )) ( مصوبه جلسه ۳۸۵ مورخ ۸/۸/۱۳۷۵) را به این شرح تصویب کرد :

ماده واحد : مراکری که بر اساس این ضوابط توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تاسیس شده اند و نوع فعالیت آنها مشابه یکدیگر می باشد می توانند اقدام به تاسیس مجموعه تشکیلات مرکزی با عنوان اتحادیه ، مجمع ، جامعه ، انجمن و سایر عناوین مشابه در سطح استانی ، منطقه ای یا کشوری نموده و براساس ضوابط از هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی مجوز فعالیت دریافت نمایند.

تبصره ۱: تاسیس هر یک از تشکیلات موضوع این ماده با در خواست مشترک حداقل یک پنجم مراکز دارای شرایط عضویت در آن صورت پذیرد .

تبصره ۲: نام تشکیلات بابد بیانگر حوزه جغرافیایی و خصوصیات مشترک اعضا باشد .

تبصره ۳: تشکیلات موضوع این ماده مجاز به فعالیت اقتصادی غیر مرتبط با امو ر فرهنگی و هنری نمی باشند.

تبصره ۴: هر گونه فعالیت سیاسی مراکز و یا تشکیلات مرکزی آنها منوط به اخذ مجوز رسمی از کمیسیون احزاب وزارت کشور می باشد .

 

 

آیین نامه اجرایی ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و  انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها

به استناد  ماده ۲۳ ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوب ۸/۸/۷۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، شیوه نامة «چگونگی دریافت و بررسی تقاضاها و مدارک و نحوة بررسی صلاحیت متقاضیان و مدیران مسئول و صدور موافقت اصولی تأسیس و پروانه فعالیت مراکز و مؤسسات فرهنگی» به شرح زیر تصویب می‌شود:

مدارک لازم:

متقاضیان تأسیس (مؤسسان و مدیران مسئول) مراکز فرهنگی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که واجد شرایط
پیش بینی شده در ضوابط و مقررات مصوب باشند، به ضمیمة درخواست کتبی خود، این مدارک را به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها تسلیم خواهند نمود:

تصویر شناسنامه ( از تمام صفحات) یک نسخه

عکس ۴*۳ جدید ۴ قطعه

تصویر گواهی پایان خدمت وظیفة عمومی یا ارائه برگ معافیت دائم

تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا معادل آن (مدرک کارشناسی یا بالاتر)

اصل گواهی عدم سوءپیشینه کیفری مؤثر

تکمیل پرسشنامة مشخصات انفرادی

تکمیل پرسشنامة درخواست تأسیس

اساسنامة پیشنهادی منضم به صورتجلسات انتخاب ارکان اصلی مؤسسه در ۳ نسخه

تبصره - درخواست مراکز، مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت بایستی با امضای بالاترین مقام اجرایی مؤسسه یا سازمان مربوطه ارائه شود و در مورد اشخاص حقوقی نمایندة شخصیت حقوقی از سوی تصمیم گیرندة شخص حقوقی معرفی خواهد شد.

۲- شرایط و ضوابط مندرج در اساسنامة پیشنهادی مراکز فرهنگی

الف  ذکر اهداف فرهنگی و مصادیق فعالیتها در محدودة وظایف هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی.

ب  ذکر نام و نوع فعالیت (غیرتجاری: انتفاعی یا غیر انتفاعی)، تابعیت، سرمایه و مدت فعالیت و تصریح التزام آنها به رعایت کامل قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران و ضوابط فرهنگی و تعیین مرکز اصلی و نشانی دقیق مؤسسه یا مرکز فرهنگی.

ج  ارکان و تشکیلات مرکز ( مؤسس یا مؤسسان، هیأت مدیره و مدیرعامل یا مدیر مسئول، مجامع عمومی و نحوة تشکیل جلسات و رسمیت آنها و حدنصاب مقرر برای تصمیم گیری با تعیین حدود وظایف و مسئولیت هر یک به تفکیک)

د  سرمایة اولیه، منابع تأمین درآمد، دارایی، وضع امور مالی و محاسباتی و نحوة تقسیم سود ( در مورد مراکز انتفاعی) یا تخصیص درآمدها ( در مورد مراکز غیر انتفاعی) و چگونگی تأمین هزینه‌ها و زیانهای احتمالی.

هـ  چگونگی اداره و عضو پذیری در انجمنهای فرهنگی، ادبی، هنری.

و -  شرایط انحلال و تعیین تکلیف اموال مراکز فرهنگی پس از انحلال.

ز  سایر شرایط با توجه به ضوابط و اهداف فرهنگی و براساس مقررات حاکم بر مؤسسات غیرتجاری که با مقاصد فرهنگی و در قلمرو یک یا چند فعالیت پیش بینی شده در مادة یک ضوابط فعالیت می‌کنند.

تبصره  با توجه به قلمرو فعالیت مراکز و مؤسسات فرهنگی که به تصویب هیأت می‌رسد، این گونه مؤسسات می‌توانند حسب مورد با تایید دبیرخانة هیأت و با رعایت ضوابط در راستای فعالیتهای فرهنگی، هنری، سینمایی و سمعی و بصری و مطبوعاتی و تبلیغاتی به ایجاد و برگزاری دوره های کوتاه مدت آزاد فرهنگی، هنری در زمینه های مختلف آموزشی از قبیل آموزش زبان، کامپیوتر و رشته‌های گوناگون فرهنگ و هنر و انجام مشاوره‌های فرهنگی و هنری و برگزاری آزمونهای آزمایشی با اهداف کاربردی و توسعه و گسترش سطح فرهنگ و ارتقای دانش و بینش عمومی و اعتلای فرهنگ و هنر کشور اقدام نمایند.

۳- چگونگی رسیدگی به تقاضاها

پس از تسلیم تقاضا و مدارک منضم به آن اقدامات لازم را ادارة کل استان بدین شرح انجام خواهد داد:

بررسی مدارک و تطبیق تصاویر آنها با اصل مدارک.

تحقیق دربارة حسن شهرت و صلاحیت متقاضیان به طرق مقتضی.

رسیدگی و تحقیق دربارة صلاحیت علمی و فرهنگی با تجارب کافی متناسب با موضوع فعالیت.

تحقیق دربارة امکانات مرکز فرهنگی از لحاظ محل فعالیت و امکانات مالی.

بررسی سوابق کار متقاضیان دربارة امور فرهنگی، هنری، سینمایی، مطبوعاتی و تبلیغاتی.

ارزیابی توانایی متقاضیان برای ادارة امور فرهنگی با اهداف و فعالیتهای ارائه شده در اساسنامة پیشنهادی از طریق مصاحبه، تحقیق، بررسی مدارک و اعلام نظر صریح در این خصوص.

تکمیل پرونده با رعایت موارد یاد شده و ارسال آن به دبیرخانة هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی.

چگونگی طرح پرونده در هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی

دبیرخانة هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی پس از وصول پرونده و حصول اطمینان از کامل بودن آن به نوبت و با رعایت ضوابط قانونی ( بررسی حقوقی) به مطرح کردن در هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی می‌پردازد و در صورت تائید و تصویب، برای متقاضیان تأسیس موافقت اصولی صادر و ابلاغ می‌کند.

مؤسسان موظفند در مدت یک ماه از تاریخ اعلام موافقت اصولی سه نسخه اساسنامه را که با رعایت ضوابط و مقررات قانونی و نظریات ارائه شده، به امضای هیأت مؤسس رسیده و تصویب شده است، به دبیرخانه تسلیم نمایند و در مدت ۶ ماه از تاریخ دریافت موافقت اصولی مرکز فرهنگی را ثبت نمایند؛ در غیر این صورت مجوز صادر شده فاقد اعتبار تلقی می‌شود.

پروانة فعالیت مراکز فرهنگی پس از دریافت گزارشهای فعالیت و بررسی عملکرد آنها به طور  موقت از سوی دبیر هیأت صادر و به مهر دبیرخانه ممهور خواهد شد و مدت اعتبار آن یک سال است.

دربارة مؤسسات و مراکز فرهنگی که در قلمرو یک فعالیت تأسیس می‌شوند، ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها پرونده‌های تکمیل شده را حسب مورد برای معاونتهای ذی‌ربط ( امور فرهنگی، هنری، سینمایی، مطبوعاتی) خواهند فرستاد و همزمان نسخه‌ای از اساسنامه و پرسشنامة تکمیل شده متقاضیان تأسیس را به دبیرخانة هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی برای ضبط در سوابق ارسال می‌دارند.

پروانة دائم برای مؤسسات و مراکز فرهنگی که اعتبار آن در هر ۴ سال یکبار قابل تمدید است، پس از بررسی پرونده و عملکرد مؤسسه یا مرکز فرهنگی و رعایت ضوابط و مقررات مربوط از سوی مؤسسه و رضایت از نحوة فعالیتها و عدم تخلف و نبود شکایت از عملکرد آن پس از انجام بررسیهای لازم در ادارة بررسی عملکرد مؤسسات و مراکز فرهنگی، به امضای دبیر هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی صادر و به مهر دبیرخانه ممهور خواهد شد.

ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها ضمن رعایت موارد یاد شده چنانچه نسبت به تشکیل مؤسسات و مراکز فرهنگی نیاز به اعلام نظر حقوقی و استعلام نظریه داشته باشند، برای دریافت پاسخ و هماهنگی مقتضی مراتب را به دبیرخانة هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی منعکس خواهند نمود.

این آیین نامه پس از طرح در چهارمین جلسة هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی، در تاریخ

۲۹/۱۱/۱۳۷۵ به تصویب رسید.

 

 

آیین نامه نظارت و ارزشیابی مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و هنری

فصل اول: کلیات و تعاریف

ماده ۱ - به استناد مادة ۲۳ «ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها» مصوب ۸/۸/۱۳۷۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور اعمال نظارت بر عملکرد  و ارزشیابی فعالیت مراکز فرهنگی و هنری موضوع مواد ۱، ۲۳ و ۲۴ ضوابط و مقررات یاد شده «آیین نامة  نظارت و ارزشیابی مراکز فرهنگی» به شرح زیر به تصویب می‌رسد.

ماده ۲- در این آیین نامه اختصارات زیر در مقابل عبارات مورد نظر در متن، عبارت است از:

ضوابط: ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوب جلسة مورخ ۸/۸/۷۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی

مراکز فرهنگی: مراکز، مؤسسا، کانونها و انجمنهای فرهنگی، هنری، سینمایی و مطبوعاتی

وزیر: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیأت: هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی

دبیرخانه: دبیرخانة هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی

دبیر: دبیر هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی

اداره کل: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

ماده ۳- نظارت در آیین نامه عبارت است از: کلیه اقداماتی که به منظور اطلاع گیری، بررسی و تهیه گزارش از فعالیت و عملکرد مراکز فرهنگی و انطباق آن با ضوابط و سیاستهای فرهنگی، قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی و دستورالعملهای ابلاغی وزارت و نیز اجرای تصمیمات متخذه هیأت بر اساس مواد ۱۱ و ۱۵ ضوابط.

ماده ۴- ارزشیابی در این آیین نامه عبارت است از: بررسی اطلاعات و گزارشهای مربوط به فعالیتها و عملکرد مراکز فرهنگی و اتخاذ تصمیم درخصوص تایید یا اصلاح و تکمیل سیاستها و فعالیتهای گزارش شده و نیز تصویب تشویق یا مجازاتهای پیش بینی شده در ضوابط.

تبصره- دستورالعمل ارزشیابی مراکز فرهنگی توسط دبیرخانه تهیه و به تصویب هیأت می‌رسد.

فصل دوم: ضوابط نظارتی

ماده ۵- در انجام امر نظارت موضوع این آیین نامه، محورهای زیر مدّ نظر قرار می‌گیرند:

بررسی فعالیتهای مراکز فرهنگی از جهت انطباق با سیاستهای فرهنگی و خط مشی‌های مندرج در اساسنامه موضوع مادة ۹ ضوابط

بررسی میزان رعایت قوانین و مقررات و ضوابط ناظر بر فعالیتهای فرهنگی موضوع مادة ۵ ضوابط

بررسی دفاتر محاسباتی و مهر و موم شده بر طبق قانون و نیز دفاتر و اسناد و مدارک مالی مراکز فرهنگی موضوع مادة ۲۱ ضوابط

بررسی مدارک و اسناد مرکز از نظر اجرای تکالیف مندرج در مادة ۲۲ ضوابط

بررسی مدارک و اسناد درخصوص انطباق با شرایط موضوع ماده ۲۰ ضوابط

بررسی تکالیف مندرج در مادة ۱۹ ضوابط درخصوص درج نام کامل مرکز، شماره ثبت و مجوز تأسیس و نشانی مرکز در محل مناسب روی تولیدات و انتشارات

بررسی تکالیف مراکز فرهنگی درخصوص فوت یا استعفای مدیر مسئول موضوع مادة ۱۸ ضوابط

ماده ۶- نظارت و ارزشیابی موضوع این آیین نامه به طور عام بر فعالیتها و عملکرد مراکز فرهنگی اعمال می‌شود و نظارت حوزه های تخصصی وزارتخانه در زمینة فعالیتهای انتشاراتی، مطبوعاتی، سینمایی و امور هنری را در برنمی‌گیرد. نظارتها و ارزشیابیهای خاص مربوط به فعالیتهای فرهنگی یاد شده براساس ضوابط و مقررات مربوطه توسط مراجع پیش بینی شده به طور مستقل انجام می‌شود و در موارد فعالیتهایی که در حوزة فعالیتهای معاونتها و سازمانهای وابسته نیست، به طور خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ماده ۷- دبیرخانه و اداره‌های کل موظف هستند در زمان ارائه مجوز فعالیت به مراکز فرهنگی، کلیه ضوابط و مقررات نظارتی و روشهای بررسی و اطلاع گیری و اعزام کاشناسان را به اطلاع آنان برساند.

تبصره : دبیرخانه موظف است تغییرات و اصلاحات احتمالی ضوابط و دستورالعملها را به صورت کتبی و یا آگهی در جراید به اطلاع مراکز فرهنگی برساند.

ماده ۸- روشهای بررسی و تهیه اطلاعات در اجرای این آیین نامه به شرح زیر است:

الف _ بررسی و مطالعة عام و سراسری درخصوص مراکز فرهنگی.

ب _ بررسی و مطالعة ویژه و یا انتخابی.

ج _ جمع آوری اطلاعات از طریق مکاتبه.

د_ اعزام هیأتهای بازرسی و کارشناسی و انجام مصاحبه و اخذ مدارک و اسناد.

تبصره : همة انواع روشهای جمع‌آوری اطلاعات و مطالعه می‌تواند به صورت ادواری یا موردی صورت گیرد.

فصل سوم: ارکان و ساختار

ماده ۹- ارکان سازمان نظارتی این آیین نامه عبارتند از: هیأت، دبیرخانه، اداره‌های کل.

ماده ۱۰- در اجرای این آیین نامه اداره‌های کل موظف هستند:

با اعزام کارشناس یا کارشناسان نسبت به مطالعه و بررسی، انجام مصاحبه، تهیه گزارش، اخذ اسناد و مدارک از وضع مراکز فرهنگی و فعالیتها و عملکرد آنها به صورت منظم و ادواری و نیز به صورت موردی اقدام کنند.

تحقی و بررسی و تهیه گزارش از وضع مراکز فرهنگی براساس درخواست دبیرخانه و یا دریافت شکایت شاکیان دولتی و غیر دولتی که در جهت تایید صحت و یا رد اطلاعات واصله انجام می‌گیرد.

یک نسخه از گزارش بررسیها را به همراه مدارک و مستندات مربوطه و نیز گزارش تحقیقات و مطالعات آماری جاری خود را به دبیرخانه ارسال کنند.

حسب مورد براساس تصمیمات هیأت که توسط دبیرخانه ابلاغ می‌شود، اقدام لازم را انجام دهند ( ابلاغ حکم به مرکز فرهنگی و عنداللزوم به مراجع انتظامی و قضایی) و نسخه‌ای از اقدامات را به دبیرخانه ارسال کنند.

اعتراضات مراکز فرهنگی نسبت به تصمیمات هیأت را اخذ و بلافاصله برای دبیرخانه ارسال کنند.

ماده ۱۱-  در اجرای این آیین نامه دبیرخانه موظف است:

پس از تصویب و ابلاغ تأسیس مراکز فرهنگی مراتب را به اداره کل ذی‌ربط اطلاع دهد.

دستورالعملها و کاربرگهای لازم و در صورت نیاز برنامة زمان بندی نظارت و بررسی را برای اداره‌های کل ارسال کنند.

گزارشهای نظارتی و بررسی رسیده را برای بحث و تصمیم گیری حسب مورد در جلسه هیأت مطرح کند.

نتایج اقدامات دبیرخانه و مصوبات هیأت درخصوص گزارشهای نظارت و بررسی را برای اطلاع و اقدام به اداره‌های کل ارسال کند.

به شکایات از مراکز فرهنگی رسیدگی نماید و در صورت لزوم به اداره‌های کل برای بررسی و تهیه گزارش ارسال کند.

اعتراض مراکز فرهنگی نسبت به تصمیمات هیأت را رسیدگی و گزارش تکمیلی را تهیه و مجدداً در جریان اقدام قرار دهد.

دستور العملها و روشهای نظارت و ارزشیابی مراکز فرهنگی را پس از تصویب و ابلاع مجوز تأسیس به اطلاع مراکز از طریق اداره های کل و یا رأساً برساند.

ماده ۱۲-  در اجرای این آیین نامه، هیأت پس از بررسی گزارش دریافتی از دبیرخانه، تصمیمات لازم را براساس مفاد مواد ۱۱ و ۱۵ ( اخطار شفاهی _ اخطار کتبی _ تعلیق جواز و تعطیل موقت مرکز به مدت ۳ ماه تا یک سال  لغو جواز و تعطیل دائمی مرکز) حسب مورد اتخاذ و برای اجرا به دبیرخانه ابلاغ می‌نماید. همچنین پس از استماع اعتراض هر شخص حقیقی و یا حقوقی ذی نفع، نسبت به بررسی مجدد تصمیمات گذشته اقدام و تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود.

ماده ۱۳-  در اجرای این آبین نامه اداره‌های کل و دبیرخانه موظف هستند امکانات و نیروی انسانی لازم برای انجام مأموریتهای محوله را تأمین کنند.

فصل چهارم: سایر موارد

ماده ۱۴- مراکز فرهنگی موظف هستند در اجرای امر نظارت و ارزشیابی با کارشناسان اعزامی همکاری و اطلاعات لازم را به همراه مدارک و مستندات مربوطه در اختیار آنان قرار دهند.

ماده ۱۵- در صورت درخواست اطلاعات به صورت کتبی، مراکز فرهنگی موظف هستند ظرف مدت ۱۵ روز اطلاعات، گزارشها و مدارک مورد نظر را حسب مورد به اداره‌های کل و یا دبیرخانه ارسال کنند.

ماده ۱۶- مراکز فرهنگی موظفند موارد زیر را ظرف ۱۵ روز به اداره های کل استان ذی‌ربط اعلام نمایند:

- گزارش تغییر و یا اصلاح اساسنامه

- گزارش تغییر، استعفاء و یا فوت مدیرمسئول، مؤسس و یا مؤسسان (بدیهی است در صورتی که به هر دلیلی از جمله محکومیت و یا حجر مؤسس یا مؤسسان و مدیر مسئول که قادر به ادامة همکاري و عضویت و انجام وظیفه در مرکز نباشد، سایر اعضاء و یا مدیران و یا اشخاص ذی‌نفع موظفند مراتب را به اداره‌های کل اطلاع دهند).

- تغییر محل و نشانی محل استقرار مؤسسه و شعبه های آن.

ماده ۱۷- مراکز فرهنگی موظف هستند تابلوی مناسبی که نشان دهندة عنوان کامل و شمارة ثبت مرکز در ادارة کل ثبت شرکتها است، در محل کار خود نصب کنند.

ماده ۱۸- کلیه گزارشهای رسمی، ابلاغیه ها، کارت شناسایی و معرفی نامه های کارشناسان حسب مورد توسط مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ذی‌ربط امضاء می‌شود. همچنین ابلاغ تصمیمات هیأت، معرفی نامه‌ها، کارت شناسایی کارشناسان اعزامی از سوی دبیرخانه و ارسال دستورالعملها، درخواست اطلاعات، مدارک و مستندات از اداره‌های کل و یا از مراکز فرهنگی با امضای دبیر هیأت انجام می‌شود.

ماده ۱۹- دستورالعملهای لازم درخصوص نحوة ارزشیابی و تشویق مراکز فرهنگی توسط دبیرخانه تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۲۰- این آیین نامه در ۴ فصل، ۲۰ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۸۰ به تصویب هیأت و تأیید وزیر رسید و از آن تاریخ قابل اجراست.


آئین نامه چگونگی نظارت بر عملکرد مراکز ، موسسات ، کانونها و انجمنهای فرهنگی

به استناد ماده ۲۳ ضوابط و مقررات تاسیس مراکز ، موسسات ، کانونها و انجمنهای فرهنگی ۸/۸/۱۳۷۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور اعمال نظارت بر عملکرد آنها ،آئین نامه "چگونگی نظارت بر عملکرد مراکز، موسسات ، کانونها و انجمنهی فرهنگی" بشرح زیر تصویب می شود.

ماده ۱: در این آئین نامه ، ضوابط و مقررات تاسیس مراکز ، موسسات ، کانونها و انجمن های فرهنگی ونظارت بر فعالیت آنها مصوب ۸/۸/۱۳۷۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی – هیات رسیدگی به امور مراکزفرهنگی – مراکز ، موسسات ، کانونها و انجمن های فرهنگی هنری، سینمائی و مطبوعاتی – دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی – ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی– وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی – به ترتیب و به اختصار ، ضوابط – هیات موسسات فرهنگی –دبیرخانه – ادارات کل – و نامیده میشوند.

ماده ۲: کلیه موسسات فرهنگی که به استناد ضوابط یادشده از دبیرخانه مجوز فعالیت دریافت نموده و یا وضع خود را ضوابط مذکور تطبیق داده و پس از صدور مجوز نیز بر طبق تبصره ۲ ماده ۲۲ ضوابط ثبت شده باشند در این آئین نامه " موسسه فرهنگی " نامیده میشوند.

ماده ۳: به منظور نظارت مستمر بر فعالیتهای فرهنگی و هنری ، کلیه موسسات فرهنگی ملزم به تعامل و هماهنگی با دبیرخانه و ادارت کل استانها می باشند و موظفند در همایش ها ،گردهمایی ها ، دوره ها و جلسات متشکله حضور یافته و گزارشهای عملکرد نوبه ای یا دوره ای موسسه فرهنگی را در مقاطع زمانی تعیین شده که از سوی دبیرخانه اعلام می شود به دبیرخانه مذکور ارائه و تسلیم نمایند.

تبصره – مدیران مسئول کلیه موسسات فرهنگی نیز موظفند گزارشات مورد نیاز زیر را به دبیرخانه ارسال نمایند.

الف – گزارش مربوط به آغاز فعالیت موسسه پس از صدور مجوز ( تا شش ماه )

ب – گزارش مربوط به ثبت موسسه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

ج – گزارش ادواری بر طبق مقاطع تعیین شده از سوی دبیرخانه

د: گزارش جایگزینی اعضا هیات امنا( یا موسس ) و نیز مدیر مسئول به انضمام صورتجلسات مربوط

ر: گزارش تغییر مکان موسسه به ضمیمه صورتجلسات مربوط

ماده ۴: دبیرخانه موظف است بر اساس برنامه زمان بندی شده موسسات یاد شده را مورد بازرسی و ارزشیابی قرار دهد و در صورتیکه این گونه موسسات فرهنگی که تحت عنوان یکی از عناوین مذکور در ماده ۲ بدون داشتن مجوز فعالیت نمایند و یا پس از صدور مجوز در مدت ۶ ماه نسبت به ثبت آن اقدام ننموده و یا حداکثر ظرف مدت یک سال پس از صدرو مجوز فعالیت موسسه را آغاز ننمایند بر طبق گزارش دبیرخانه و رای هیات از فعالیت آنها جلوگیری بعمل خواهد آمد .

ماده ۵: دبیرخانه بر حسب مورد ، گروههای تحقیق ویژه ای را تشکیل می دهد که هر گروه متشکل از حداقل دو نفر کارشناس مربوط در موضوع فعالیت موسسه بوده نسبت به بررسی و ارزیابی فعالیتهای موسسات فرهنگی اقدام و گزارش لازم را به همراه کلیه مستندات و مدارک به دبیرخانه تحویل خواهند داد.

ماده ۶: دبیرخانه موظف است:

الف ) در سال ۲ بار گزارش عملکرد موسسات فرهنگی دارای مجوز اعم از فعال و غیر فعال را به هیات ارائه دهد.

ب ) در زمینه اخذ گزارش های تحلیلی و سالانه ادارت کل استانهای در مورد موسسات فرهنگی جهت ارائه به هیات بررسی و پیگیری های لازم را به عمل آورد .

ج ) بر اساس اعلام وضعیت کمی و کیفی ادارات کل استانها درباره موسسات فرهنگی و یا گزارش گروههای ویژه تحقیق موضوع ماده ۵ این آئین نامه ، گزارش تخلفات احتمالی این موسسات را تنظیم کند و به هیات ارائه دهد.

د ) مصوبات هیات در خصوص تخلفات این موسسات را به ادارات کل ذیر بط و حسب مورد به مراجع انتظامی یا قضایی اقدام مقتضی اعلام دارد .

ه ) در خصوص چگونگی اجرای مجازات ناشی از تخلفات موسسات فرهنگی پیگیری نموده و نتایج را به هیات گزارش نماید.

و ) دبیرخانه هیات موظف است نسبت به شناسائی موسسات و و احدهای غیر مجاز به طرق متقضی و با استفاده از نیروهای ذیصلاح اقدام و گزارش مربوط به فعالیت اینگونه موسسات را به هیات ارائه نموده و حسب مورد تصمیمات متخذه را با رعایت قانون موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دائر شده و می‌شوند و همچنین ماده ۱۷ ضوابط اعمال و به مورد اجرا گذاشته و به عنوان شاکی خصوصی و نماینده قانونی هیات با رعایت مقررات، دائر کنندگان اینگونه موسسات را در مراجع ذیصلاح تحت پیگیرد قانونی قرار دهد و عندالزوم ضمن تعلیق یا لغو جواز صادره تقاضای توقف و جلوگیری از فعالیت آنها را از مراجع ذیصلاح ذیر بط بنماید.

ماده ۷: ماموران اعزای ( گروههای تحقیق ویژه ) به موسسات فرهنگی بایستی دارای کارت بازری عکس دار که در روی آن مشخصات مامور و تاریخ اتبار آن به مدت یکسال تصریح شده باشد و به مهر دبیرخانه ممهور گردیده به همراه داشته باشند و در صورت لزوم آن را ارائه نمایند.

ماده ۸: گزارش ماموران اعزامی متضمن نتایج بررسی و تحقیق و بازرسی از مرکز فرهنگی مورد نظر بایستی مستدل و با اظهار نظر صریح به دبیرخانه هیات یا ادارات کل ذیر بط ارائه و تسلیم شود و در گزارش تسلیمی بایستی وضعیت موسسه و نحوه عملکرد آن و نیز تخلفات احتمالی آن دقیقاً مشخص و در باره آن اعلام نظر شده باشد.

ماده ۹: تشخیص وقوع تخلف و اعمال مجازاتهای مندرج در ضوابط با هیات است و گزارش های واصله دبیرخانه به نوبت در هیات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت اثبات تخلف حسب مورد مجازاتهای زیر در باره موسسه فرهنگی متخلف تعیین و اعمال و توسط دبیرخانه به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

الف ) تذکر و اخطار شفاهی

ب ) اخطار کتبی

ج ) تعلیق جواز یا تعطیل موقت از ۳ ماه تا یکسال

د ) لغو مجوز و تعطیل دائم مرکز فرهنگی

ماده ۱۰ – موسسات فرهنگی که به علت ارتکاب تخلف ، به یکی از مجازاتهای پیش بینی شده ماده ۹ این آئین نامه محکوم می شوند و میتوانند از تاریخ رویت تصمیم هیات در مدت ۲۰ روز اعتراض خود را با ذکر دلایل و ارائیه مدارک به دبیرخانه تسلیم کنند.

تبصره: دبیرخانه موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته موضوع اعتراض را به وزیرگزارش نمید . در صورت موافقت وزیر اعتراض مذکئور در هیات مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد . تصمیم هیات در این زمینه قطعی است .

ماده ۱۱: اعمال و اجرای مجازات تعلیق جواز یا تعطیل موقت و نز اخذ مجوز و تعطیل دائم موکول به قطعیت مجازات می باشد و در صورتیکه تصمیم متخذه ( موضوع ماده ۴) ظرف ۲۰ روز مورد اعتراض قرار نگیرد و یا اعتراض مورد قبول واقع نشود رای صادر قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره – تشخیص تخلف و اعمال هر یک از مجازاتهای یاد شده و انطباق آن با هر یک عناوین مذکور در باره ماده ۹ حسب مورد با هیات می باشد .

ماده ۱۲: در صورتیکه پس از قطعیت و ابلاغ تصمیم ( موضوع ماده ۱۱ ) موسسه فرهنگی به فعالیت خود ادامه دهد با توجه به ماده واحده ( قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی ، تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانون دائر شده و میشود مصوب ۷/۱۰/۷۲) موسسان و مدیران عامل و هیات مدیره یا بالاترین مقام اجرایی موسسه از طریق دبیرخانه تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت .

این آئین نامه در ۱۲ ماده و ۲ تبصره که در جلسه مورخ ۲۷/۵/۷۵ به تصویب هیات و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید و  هر گونه اصلاح و تغییر مجدد در آن موکول به تصویب هیأت یاد شده و تایید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد .

 

شماره : ,۷۵۸۱ت۲۶۰۵۱‌ه‍

‌تاریخ : ۱۳۸۱,۰۳.۲۹

وزارت فرهنگ وارشاد ا سلامی-وزارت امور خارجه

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۲۳۹۷/۱ مورخ ۲۲/۱۱/۱۳۸۰ وزارت فرهنگ ورشاد اسلامی به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرائی تأسیس مراکز ‏انجمنها وکانونهای فرهنگی و هنری خارجیان مقیم ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرائی تأسیس مراکز ‏انجمنها وکانونهای فرهنگی و هنری خارجیان مقیم ایران

ماده ۱: مجوز تاسیس مراکز و موسسات فرهنگی و هنری برای اشخاص حقوقی یا حقیقی موضوع ماده (۴) ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات، کانونها و انجمن های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوب ۱۳۷۵ شورای انقلاب فرهنگی با رعایت مقررات این آیین نامه صادر خواهد شد.

ماده ۲: مراکز و موسسات یاد شده صرفا به منظور آشنا ساختن ایرانیان با زبان و فرهنگ و هنر آن کشور و معرفی مظاهر و علائق مشترک فرهنگی اتباع دو کشور در حوزه تمرکز تحقیقات پیرامون مطالعات مربوط به فرهنگ و تاریخ ایران با تصویب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی براساس ضوابط و مقررات جمهوری اسلامی ایران فعالیت می نمایند.

ماده ۳: تشکیل و تاسیس مراکز و موسسات مذکور در ماده یک توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که اقامت آنها براساس قوانین اقامت خارجیان در ایران از سوی وزارتخانه های امور خارجه و کشور مجاز شناخته شده و کارت اقامت معتبر یا تائیدیه از سوی وزارتخانه های یاد شده داشته باشند، مشروط به عمل متقابل بلامانع است.

تبصره – وزارتخانه های امور خارجه و کشور حسب مورد مرجع تائید مصلحت سیاسی و اقامت قانونی متقاضیان و وزارت اطلاعات مرجع بررسی صلاحیت متقاضیان می باشند.

ماده ۴: متقاضیان تاسیس اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که واجد شرایط پیش بینی شده در ضوابط و مقررات مصوب باشند، بایستی درخواست کتبی خود را که متضمن خلاصه ای از اهداف و موضوع فعالیت و برنامه های مورد نظر است با ذکر چگونگی اشتغال و نشانی کامل خود تسلیم دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمایند.

تبصره – درخواست واصل شده از سوی مراکز، موسسات و سازمانهای خارجی می بایستی منضم به نسخه ای از اساسنامه ثبت شده موسسه یاد شده باشد که صحت آن به تائید وزارت امور خارجه رسیده است.

ماده ۵: دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی پس از اخذ تقاضا، مراتب را از مراجع ذی ربط (مندرج در تبصره ذیل ماده ۳) استعلام می کند و پس از وصول پاسخ، مدارک لازم را از متقاضی یا متقاضیان دریافت خواهد کرد.

مادده ۶: موسس یا موسسان و مدیر مسئول تشکیلات فرهنگی مورد تقاضا باید واجد شرایط زیر باشند:

۱: داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن به تشخیص وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم تحقیقات و فناوری حسب مورد.

۲: صلاحیت علمی، فرهنگی، هنری و تخصصی یا تجربه کافی متناسب با موضوع فعالیت.

۳: داشتن ۶ ماه سابقه موثر فعالیت در موسسات و مراکز فرهنگی داخل یا خارج از کشور

۴: داشتن امکانات کافی مناسب با تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۵: دارا بودن ۲۵ سال سن و متاهل بودن

۶: محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر حسب اعلام مراجع ذی صلاح کشور متبوع و تائید سفارت جمهوری اسلامی ایران

۸: داشتن جواز اقامت یا تائیدیه از سوی مراجع مذکور در تبصره ماده یک آیین نامه با قید تائید صلاحیت متقاضی یا متقاضیان و مدت فعالیت موسسه

ماده ۷: مراکز فرهنگی موضوع آیین نامه بایستی پس از تائید صلاحیت و صدور موافقت اصولی از طرف هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی مدارک لازم مبنی بر دارا بودن شرایط مذکور در ماده ۵ را به ضمیمه ۳ نسخه اساسنامه و صورتجلسات انتخاب ارکان اصلی موسسه به دبیرخانه ارایه نمایند. مراکز یاد شده موظفند در اساسنامه تسلیمی الزام خود را به رعایت کامل قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران و ضوابط فرهنگی موجود اعلام نمایند و فعالیت آنها منطبق با شئونات جمهوری اسلامی ایران و مغایر با مصالح عمومی و مبانی فرهنگ عمومی نباشد.

تبصره – در صورتی که اساسنامه و صورتجلسات به یکی از زبانهای خارجی نوشته شده باشد، ترجمه رسمی آن در ۳ نسخه بایتی ضمیمه شود.

ماده ۸: پس از تکمیل پرونده و تائید مدارک تسلیمی و صدور مجوز، موسسه یا مرکز فرهنگی بایستی با رعایت مقررات در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت برسد و نسخه ای از اساسنامه ثبت شده مهر شده به مهر اداره کل مذکور به دبیرخانه هیات رسیدگی به امر مراکز فرهنگی تسلیم شود و از تاریخ ثبت فعالیت موسسه یا مرکز فرهنگی مجاز شناخته می شود و اقدام به هر گونه فعالیت فرهنگی و هنری خارجیان مقیم ایران صرفا از طریق این گونه مراکز فرهنگی رسمی ثبت شده ممکن خواهد بود.

ماده ۹: نظارت بر فعالیت این گونه مراکز براساس آیین نامه نظارت و ارزشیابی مراکز و موسسات فرهنگی که به تائید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده است، خواهد بود.

ماده ۱۰: اشتغال کارکنان خارجی و ایرانی در این گونه مراکز براساس قوانین و مقررات اشتغال اتباع بیگانه و قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات مربوط خواهد بود.

محمدرضا عارف-معاون اول رییس جمهور

                                                                                                                                     نحوه ارائه تقاضا:

متقاضیان محترم می توانند در صورت داشتن شرایط لازم ، جهت ثبت نام و پیگیری درخواست به سامانه مراکز مراجعه کنند و در صورت لزوم جهت پیگیری به آدرسهای ذیل بر حسب مکان مورد نظر مؤسسه مراجعه یا تماس بگیرند:

 

http://www.maraakez.ir/