​آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی استان

 مصوب پانصد و هشتاد و یکمین جلسه مورخ 29/01/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی

شرح:

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 581 مورخ 29/1/85 آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی استان را به شرح زیر تصویب کرد.                                                                                                                        
مقدمه                                                
درعصر حاضر باتوجه به این که نقش و نیروی اجتماعی فرهنگ نسبت به گذشته به مراتب افزون‌تر شده است، ضرورت هماهنگی و همسویی صاحب‌نظران، کارشناسان و برنامه‌ریزان فرهنگی کشور با نیاز‌های فرهنگی جامعه نیز بیشتر احساس می‌شود                                    .
بر این اساس شورای فرهنگ عمومی استان در مرکز هر استان با هدف شناخت و اطلاع از وضع فرهنگ عمومی و اصلاح و ارتقای آن و نظارت و پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی زیر نظرشورای فرهنگ عمومی کشور تشکیل می‌شود                                                                         . 

ماده 1ـ وظایف شورای فرهنگ عمومی استان                                                
الف ـ شناخت و اطلاع از وضع فرهنگ عمومی                                                                :
 مطالعه، تجزیه و تحلیل وارزیابی سالانه وضع فرهنگ عمومی استان بر اساس شاخص‌های تدوین شده در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور                                    .
 شناسایی و ارزیابی علمی، پیش بینی و رصد موضوعات اجتماعی و فرهنگی فراگیر استان.
 انجام تحقیقات مرتبط با فرهنگ عمومی استان وتحلیل و ارزیابی نتایج تحقیقات علمی انجام شده، به منظور دسترسی به راهکار‌های مناسب جهت حل مسائل فرهنگی.
 شناسایی، سنجش استعداد‌ها، قابلیت‌ها وتوانمندی‌های فرهنگی استان.
 بررسی و اظهار نظر نسبت به موضوعات، طرح‌ها وگزارش‌هایی که از سوی شورای فرهنگ عمومی کشور به شورای فرهنگ عمومی استان ارجاع می‌شود.
ب ـ اصلاح و ارتقای فرهنگ عمومی:
1ـ تهیه و تدوین و پیشنهاد طرح‌های عملیاتی و کاربردی برای بهبود شاخص‌های فرهنگ عمومی استان.
2ـ تلاش درجهت ایجاد همکاری، هماهنگی و همسویی بین دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مجریان فرهنگی استان درزمینه ساماندهی برنامه‌های فرهنگی استان.
 اتخاذ شیوه‌های تشویقی در استان به منظور شکوفایی فرهنگ عمومی در ابعاد مختلف
4ـ برنامه‌ریزی کوتاه مدت، میان مدت و تدوین شیوه ‌‌نامه‌های لازم جهت ایفای وظایف در چارچوب سیاست‌های شورای فرهنگ عمومی.


ج ـ نظارت و پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیمات شورای فرهنگ عمومی کشور:

 برنامه‌ریزی درجهت اجرای مصوبات ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیمات شورای فرهنگ عمومی کشور دراستان‌ها.
2ـ ارزیابی روند اجرایی سیاست‌ها و برنامه‌های فرهنگی دراستان.

ماده  اعضای شورای فرهنگ عمومی استان
 امام جمعه مرکز استان به عنوان رئیس شورا
2ـ استاندار به عنوان نایب رئیس شورا 
 رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان
 مدیر کل سازمان صدا و سیمای مرکز استان 
 یک نفراز نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان به انتخاب مجمع نمایندگان استان
6ـ یکنفر از رؤسای دانشگاه‌های مرکز استان به انتخاب مجمع رؤسای دانشگاه‌ های مرکزاستان.
 رئیس سازمان آموزش و پرورش استان
 مدیر کل اطلاعات استان 
 مدیر کل تربیت بدنی استان
10ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان
11ـ شهردار مرکز استان
12ـ فرمانده نیروی انتظامی مرکز استان
13ـ فرمانده نیروی مقاومت بسیج مرکز استان 
14ـ رئیس جهاد دانشگاهی مرکز استان
15ـ رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان
16ـ رئیس کل دادگستری استان
17ـ مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان که مسئولیت دبیری شورا را نیز عهده‌دار است.
18ـ یک نفر از رؤسای نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای استان به انتخاب مجمع نهاد نمایندگی استان.
19ـ مسئوول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان 
20ـ مسئولدفتر رسیدگی به امور مساجد استان یا یک نفر از ائمه جماعات فعال به پیشنهاد امام جمعه
21ـ یک نفر از ارباب جراید استان به پیشنهاد مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و تأیید شورایفرهنگ عمومی استان                              
22ـ سه نفر از شخصیت های معتبر فرهنگی وهنری استان (حداقل یک نفر از خواهران) به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی استان                    . 
تبصره1: مدت عضویت اعضای مندرج در بند‌های 21و22 دو سال و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره2: احکام اعضای شورای فرهنگ عمومی استان توسط رئیس شورایفرهنگ عمومی کشور (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ) صادر می‌شود                 . 
تبصره3: شورای فرهنگ عمومی استان می‌تواند در موارد ضروری افراد دیگری را حسب تشخیص در ارتباط با موضوع مورد بررسی، بدون حق رأی به شورا دعوت نماید.

تبصره4: حضور اعضای حقوقی شورای فرهنگ عمومی استان در جلسات الزامی است و حضور نماینده مورد قبول نیست                 . 
ماده 3ـ وظایف دبیرخانه                                                   
1ـ دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان درادارة کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تشکیل می‌شود و تحت نظارت دبیر شورا فعالیت می‌کند                                                                                               
 دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان به صورت مستمر و سالانه گزارش رونداجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیمات شورای فرهنگ عمومی کشور و استان ونتایج تحقیقات و تحلیل‌ها از وضعیت فرهنگ عمومی را برای طرح در شورای فرهنگ عمومی به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور ارسال نماید.
 دبیرخانه شورا می‌تواند متناسب با وظایف شورا و یا برحسب مورد، گروه‌های کار (علمی ـ مشورتی) را با عضویت اعضای شورا و همچنین دعوت از افراد صاحبنظر تشکیل دهد.                                
 دبیرخانه شورا موظف است تمهیدات لازم را برای تشکیل جلسات شورا حداقل هر ماه یک بار فراهم نماید.
ماده  شورای فرهنگ عمومی استان با توجه به نوع وظایف و اهمیت آن با هیچیک از شوراها و کار گروه‌های استان قابل ادغام نیست.                                                          
ماده  شورای فرهنگ عمومی استان می‌تواند در هر یک از شهرستان‌های تابعه استان، شورای فرهنگ عمومی شهرستان راتشکیل دهد                                                         .
تبصره 1: ترکیب وظایف شورای فرهنگ عمومی شهرستان را شورای فرهنگ عمومی استان تعیین و پس از تأیید شورای فرهنگ عمومی کشور ابلاغ می‌نماید                                               .
تبصره 2احکام اعضای شورای فرهنگ عمومی شهرستان توسط رئیس شورای فرهنگ عمومی استان صادرخواهدشد                                   .
ماده 6: مصوبات شورای فرهنگ عمومی استان، پس از تأیید رئیس، توسط استاندار ابلاغ می‌شود.
ماده 7: دبیر شورای فرهنگ عمومی استان از طریق دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی هماهنگی‌های لازم رادر ارتباط با شورای فرهنگ عمومی کشور به عمل خواهد آورد                                  .
ماده 8: در صورتی که حیطة تصمیمات یا نتایج مصوبات شورای فرهنگ عمومی استان از محدودة استان فراتر رود، کسب نظر شورای فرهنگ عمومی کشور الزامیاست                              .
ماده 9: آیین نامه داخلی شورای فرهنگ عمومی استان توسط دبیرخانه تهیه و درشورای فرهنگ عمومی استان تصویب می‌شود                                        .
ماده 10: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان موظف است، بودجه و اعتبارات سالانه مورد نیاز شورای فرهنگ عمومی استان را به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی استان دراعتبارات استان منظور نماید.
ماده 11دستگاه‌های عضو جهت مشارکت در فعالیت‌های شورا موظف به انجام مطالعات، پژوهش‌ها وتهیه گزارش‌های کارشناسی مورد نیاز شورا بعد از تصویب شورا خواهند بود.
ماده 12: این آیین نامه در یک مقدمه، 12ماده و 6تبصره در جلسه 581 مورخ 29/1/85 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، و از تاریخ تصویب، جایگزین آیین‌نامه مصوب8/12/1373شورای فرهنگ عمومی می‌شود.