• برنامه های اجرایی شهرستان های تابعه استان گلستان

همکار گرامی ضمن تشکر از اجرای برنامه، لطفاً تمامی فیلد ها را کامل نموده و پس از دریافت کد پیگیری از ارسال فرم مطمئن شوید.
نام شهرستان:  
عنوان برنامه: *  
هدف از برگزاری برنامه: *  
زمان اجرای برنامه:
توضیح مختصری از برنامه: *  
ارسال عکس: همکار گرامی لطفا عکس ها را با حجم 200k ارسال فرمایید.
عکس 1: *  
عکس 2:    
عکس 3:    
عکس 4:    
عکس 5:    
* = ضروری